Στην Westand SA στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και κοινωνικής ευσυνειδησίας έχουμε αναπτύξει ένα πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθηνής που προωθεί και στηρίζει με υπευθυνότητα και ευαισθησία την βελτιστοποίηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης της λειτουργιάς της εταιρίας . Οι βασικοί πυλώνες που θα καθορίσουν την επίτευξη του εν λόγου στόχου είναι οι έξης:

koinoniki euthini
1)    Ανθρώπινο Δυναμικό

dinamiko

Οι άνθρωποι μας , αποτελούν το αντίκτυπο της επιτυχίας της εταιρίας. Η προσέλκυση και συγκράτηση ενός άρτια εξειδικευμένου και υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων προσωπικού αποτελεί το θεμέλιο για την αναπτυξιακή πορεία της εταιρίας μας. Φροντίζουμε σε όλους τους εργαζόμενους μας να παρέχεται συνεχής και αποτελεσματική εκπαίδευση με σκοπό την μεγιστοποίηση της προσωπικής τους απόδοσης και την ταυτόχρονη επίτευξη των στρατηγικών στόχων της επιχείρησης.

Προάγουμε το πνεύμα της ομαδικότητας και καλής συνεργασίας, των ίσον ευκαιριών ,της διαρκούς ενημέρωσης των επιχειρησιακών εξελίξεων και γενικότερα την δυνατότητα οι εργαζόμενοι να έχουν «Φωνή» μέσω ενός ανθρωποκεντρικού εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται πάντα το νομοθετικό πλαίσιο που προστατεύει τα ανθρωπινά δικαιώματα των εργαζομένων.
Φροντίζουμε και αξιολογούμε μέσω ανοιχτού δίαυλου επικοινωνίας με τους εργαζόμενους τα επίπεδα ικανοποίησης τους σε θέματα δίκαιης μεταχείρισης και διαχείρισης ισομερισμού του χρόνου στο τρίπτυχο «εργασία-οικογένεια-ελεύθερος χρόνος».

Ιδιαίτερη σημασία έχει για εμάς η Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων .Η Westand SA είναι πιστοποιημένη κατά το διεθνή πρότυπο Υγείας και Ασφάλειας OHSAS 18001:2007 πράγμα που αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση της . Επίσης έχει ως νόμιμη υποχρέωση της την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου Τεχνικού Υγείας και Ασφάλειας με σκοπό την έγκαιρη και ουσιαστική πρόληψη μέτρων που εξασφαλίζουν την αποτροπή ατυχημάτων και παρέχουν στους εργαζόμενους ένα κατάλληλα ασφαλές και υγιεινό εργασιακό περιβάλλον.

Η προληπτική συντήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων ,του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των οχημάτων διακίνησης της επιχείρησης, οι μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων από πιστοποιημένους φορείς , η παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζομένους και η συνεχής εκπαίδευση τους σε θέματα πρώτων βοηθειών και διαχείρισης καταστάσεων που εγκυμονούν κινδύνους αποδεικνύουν την κουλτούρα και ευαισθητοποίηση που δείχνει η εταιρεία σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας.

Από την αρχή της λειτουργίας της, το 1979, η Westand SA στηρίχθηκε στην πεποίθηση ότι μία επιχείρηση μπορεί να είναι ανταγωνιστική και αποδοτική και ταυτόχρονα να λειτουργεί με αρχές και κοινωνική ευαισθησία. Η δέσμευση σε αυτές τις αρχές και αξίες επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση με την συμπεριφορά όλων μας και είναι καθοριστικής σημασίας για την συνέχιση της πορείας μας.

Επομένως θεωρούμε ευθύνη μας την ενημέρωση όλων των εργαζομένων, των μονίμων συνεργατών και των προμηθευτών μας, προκειμένου να επιτευχθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και για αυτόν τον σκοπό αυτό δημιουργήσαμε το Εγχειρίδιο με τον τίτλο “Κώδικας Δεοντολογίας Westand SA ”.

2)    Προστασία Περιβάλλοντος

peribalon

Στόχος της Westand SA είναι η μείωση του ενεργειακού της υποτυπώματος και των περιβαλλοντικών επιπλώσεων των παραγωγικώς δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί με βάση το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικός διαχείρισης ISO 14001:2015 και προάγει την πράσινη πρακτική που έχει καλλιέργησε για ένα καθαρό και υγιές περιβάλλον σε όλο το φάσμα των διαδικασιών της.

Ενέργειες που αποδεικνύουν τις εν λόγο πράξεις μας είναι οι παρακάτω:

  • Η εξοικονόμηση των φυσικών πόρων μέσω της μείωσης κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, της διαχείρισης-έλεγχου παροχής νερού ,των καυσίμων κίνησης –θέρμανσης.
  • Μετρήσεις ορίων των εκπεμπόμενων ρύπων ( διοξειδίου του άνθρακα) του μηχανολογικού εξοπλισμού από πιστοποιημένους φορείς.
  • Ανακύκλωση υλικών από την υλοποίηση των τελικών προϊόντων (μέταλλα-κρύσταλλα-πλαστικά-ξυλεία-λαμπτήρες-χαρτίου-μελανοδοχείων-ηλεκτρονικός εξοπλισμού).
  • Διαχείριση των βιομηχανικών της αποβλήτων .Εγγεγραμμένη στο ΗΜΑ (ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων) .
  • Έχουμε συνάψει συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρίες διάθεσης αποβλήτων .
  • Διαθέτουμε FSC-πρότυπο πιστοποίησης για χρήση ξυλείας από πιστοποιημένα δάση.
  • Έχουμε απαγορεύσει το κάπνισμα εντός της επιχείρησης με σκοπό την διατήρηση του καθαρού περιβάλλον της εργασίας καθώς επίσης προστατεύουμε και την υγεία των εργαζομένων μας.


3)    Κοινωνική Προσφορά

koinoniki prosfora

Η αλληλεπίδραση της οικονομικής επιτυχίας με την περιβαλλοντική ευαισθησία καθορίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη της Westand SA στην κοινότητα που δραστηριοποιείται.
Η στήριξη σε ευπαθές κοινωνικά ομάδες ,στην εκπαιδευτική κοινότητα, πρωτοβουλίες εθελοντισμού που ενισχύουν την κοινωνία, αποτελούν την φιλοσοφία του κοινωνικού ρόλου της εταιρίας μας.
Αιμοδοσία, δωρεές τροφίμων και ειδών ρουχισμού και παιδικού εξοπλισμού και οικονομική ενίσχυση είναι μερικές από τις πράξεις μας.
Παροτρύνουμε τους εργαζόμενους μας για ενεργή κοινωνική συνεισφορά στην κοινωνία όποτε χρειάζεται.
Προσφέρουμε συνεχώς νέες θέσεις εργασίας και είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς για την έρρυθμη συνεργασία κα συνύπαρξη βάση της κατανόησης των εκάστοτε αναγκών που προκύπτουν.
Ενημερώνουμε ,επικοινωνούμε και συνεργαζόμαστε με προμηθευτές και πελάτες μας για θέματα κοινωνικής ευθύνης και επιχειρηματικής ηθικής .