Πρώτη ενέργεια της WESTAND S.A. από την στιγμή που ο πελάτης έχει καθορίσει τι ακριβώς ζητάει είναι η αναγνώριση του χώρου στον οποίο θα τοποθετηθεί η τελική κατασκευή.

Στόχος της εταιρείας είναι να εκμεταλλευτεί όσον το δυνατόν καλύτερα τον διαθέσιμο χώρο, με την δημιουργία ενός stand που θα πληρεί όλες τις εκάστοτε προδιαγραφές που ορίζει ο πελάτης. Έτσι, το ειδικευμένο προσωπικό φροντίζει για την αποτύπωση του χώρου και των κατασκευαστικών δομικών λεπτομερειών που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη, πριν προβεί στη μελέτη της κατασκευής.

Αφού γίνει η αποτύπωση του χώρου και σχεδιαστεί η κάτοψη της περιοχής ενδιαφέροντος, η σχεδιαστική ομάδα σε συνεργασία με τις προτιμήσεις του πελάτη τοποθετεί κατοπτικά τους βασικούς όγκους του νέου stand, για να δοθεί η απαραίτητη έγκριση και να ξεκινήσει η φάση του σχεδιασμού.